Psycho Emotional

 


Psycho Emotional Incertezza

12,00

30 ml
Stato emozionale di Incertezza
 

 


Psycho Emotional Paura

12,00

30 ml
Stato emozionale di Paura
 

 


Psycho Emotional Preoccupazione

12,00

30 ml
Stato emozionale di Preoccupazione
 

 


Psycho Emotional Scoraggiamento

12,00

30 ml
Stato emozionale di Scoraggiamento
 

 


Psycho Emotional Sensibilità

12,00

30 ml
Stato emozionale di Sensibilità
 

 


Psycho Emotional Solitudine

12,00

30 ml
Stato emozionale di Solitudine
 

 


Psycho Emotional Stanchezza Mentale

12,00

30 mlStato emozionale di Stanchezza